Algemene voorwaarden ihb-twente, Glindestraat 39, 7572 ZK OLDENZAAL

Versie 1.2, 1 januari 2015

ALGEMEEN
Artikel 1.
Definities:
1. Opdrachtnemer: ihb-twente.
2. Opdrachtgever: Natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om
werkzaamheden te verrichten.
3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden,die de opdrachtnemer in het kader van een
geaccepteerde opdracht verricht.
4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken,
zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht
door opdrachtnemer(hierna genoemd AV).
TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2.
1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer
deze AV van toepassing heeft verklaard.
2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als
deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t.
eventuele later aangegane overeenkomsten.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. De gedrags – en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene
voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te
zullen respecteren.
7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever
en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige; c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als
mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Artikel 3.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave
aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
2. De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte
geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege , alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken
kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4.
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en
opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte
informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan
opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds
met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is
retour ontvangen.
2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 5.
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of
strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere
voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
Artikel 6.
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm
op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk
ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium
voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig
zijn.
4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze
geretourneerd.
5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die
ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
Artikel 7.
Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen
b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben
aangevraagd.
e. In staat van faillissement is verklaard.UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 8.
1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit
te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden
te laten verrichten.
4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in
rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is
geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan
opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten,
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
GEHEIMHOUDING
Artikel 9.
Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot
geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden
voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan
opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn
bedoeld om derden hiervan te voorzien.
OPSCHORTING/ONTBINDING
Artikel 10.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op
te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke
stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien
1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens
opdrachtnemer.
2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan
hem is verleend.
4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever
onder bewind of curatele wordt gesteld.
Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook,
terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.BETALING
Artikel 11.
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur in euro’s,
zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan
opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.
3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg
van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de
opdrachtgever.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering
van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering
van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk
aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
RECLAMES
Artikel 12.
1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de
verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden
ingediend.
2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw
verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.
LEVERINGSTERMIJN
Artikel 13.
1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering
benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel
is ontvangen, Cq; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te
beschouwen als een fatale termijn.
3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de
opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer
de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 14.
1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het
bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband
houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin
de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in
ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden,
waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te
brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is
veroorzaakt, zijn verricht.
3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van
zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze
verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de
werkzaamhedendoor opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect
verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of 12 lid 1. Voorts
is artikel 14 in een dergelijk geval van toepassing.
5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk,
de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang
van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of
bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het
vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
VRIJWARING
Artikel 15.
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of
indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover
opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtnemer.
VERVALTERMIJN
Artikel 16.
Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het
verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het
moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit
voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.